Anulare amendă RATB (STB)

Așa se anulează o amendă dată ilegal de RATB pentru deplasare în Piața Victoriei

foto aparat RATB de control nefuncțional și controlor

Cod ECLI

ECLI:RO:TBBUC:2019:032.004793

DOSAR NR. 17469/299/2018

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR. 4793

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 27.11.2019

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: GEORGE CRISTIAN VIOREANU

JUDECĂTOR: DOINA SEGĂRCEANU

GREFIER: ELENA GEORGIANA BÎRCĂ

Pe rol se află soluţionarea cererilor de apel formulate de apelantul- intimat BECHERU PETRU IOAN împotriva sentinţei civile nr. 7473/15.11.2018 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 17469/299/2018 în contradictoriu cu intimata-apelantă SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA( fostă REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI), având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, părţile au lipsit.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că apelantul-intimat a depus la dosarul cauzei, prin serviciul registratură, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, apel incident şi concluzii scrise, într-un exemplar, după care, Tribunalul, constatând faptul că nici una dintre părţi nu este prezentă, lasă dosarul la a doua strigare.

La a doua apelare a cauzei, părţile au lipsit, după care, Tribunalul, în temeiul dispoziţiilor art. 258 alin. 1 CPC raportat la art. 255 CPC, încuviințează proba cu înscrisuri şi rămâne în pronunţare cu privire la excepţia de nelegalitate a procesului-verbal contestat, inclusiv cu privire la admisibilitatea acestuia, cu privire la cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor chestiuni prealabile, cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 519 şi 520 alin.1 CPC, cu privire la excepţia de nelegalitate a art. 7 şi 10 din HCGMB nr.156/2001 inclusiv cu privire la admisibilitatea acestuia din perspectiva caracterului de act administrativ cu caracter normativ cât şi cu privire la cererile de apel formulate în cauză atât principale cât şi incident.

T R I B U N A L U L

Prin Sentinţa civilă nr. 7473/15.11.2018, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis plângerea formulată de petentul Becheru Petru Ioan, în contradictoriu cu intimata Regia Autonomă de Transport Bucureşti (actuala Societatea de Transport București S.T.B. S.A.) și a anulat procesul-verbal de contravenţie nr. 0008921/31.05.2018 încheiat de către intimată.

A luat act de faptul că petentul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Prin Sentința civilă nr. 1586/21.03.2019 a admis în parte cererea de completare și a dispus completarea dispozitivului sentinței civile nr.

7473/15.11.2018, respingând cererea petentului de a se dispune scăderea din suma de pe cardul său a cuantumului unei călătorii și a de asemenea cu mențiunea că obligă intimata la plata către petent a sumei de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

În motivare a reținut, în esență, că procesului-verbal atacat nu îndeplinește în totalitate condițiile cerute de art. 16 alin. 1 din OG nr.2/2001.

Astfel, în cuprinsul acestuia se poate observa că domiciliul petentului a fost menționat în mod eronat **** , astfel cum rezultă din copia cărții sale de identitate depusă la fila 8, verso, aspect de natură a vătăma pe persoana sancționată contravențional, care nu a semnat procesul-verbal, prin faptul că acesta nu este comunicat la domiciliul legal al contravenientului, lipsindu-l pe acesta de posibilitatea de a formula plângerea contravențională, în sensul art. 175 alin. 1 C. proc. civ.

Prin urmare, sancțiunea care intervine este nulitatea acestuia, conform textului legal menționat.

În ceea ce privește temeinicia procesului-verbal, instanța a constatat, din istoricul de card depus de către intimată la dosar, că în perioada anterioară presupusei contravenții, există dovada validării portofoliului electronic de către petent, iar, la data menționată în procesul-verbal atacat, în intervalul orar 16:39-16:50, figurează mențiunea ”Control – aplicație invalidă”, ceea ce sugerează faptul că afirmațiile petentului, din cuprinsul mențiunilor la procesul-verbal, precum și din cele ale plângerii, sunt reale, în sensul că s-a efectuat manevra de validare a cardului, însă aparatul montat în mijlocul de transport respectiv nu a funcționat corespunzător.

În acest sens, instanța a apreciat că, indiferent dacă aparatul de validare a afișat sau nu eroarea privind validarea, lipsa validării nu îi poate fi imputată petentului, intimata fiind cea care avea obligația să depună dovada faptului că dispozitivul respectiv funcționa corespunzător, astfel cum a susținut, dovada verificărilor respective nefiind depusă la dosar.

Instanța a mai apreciat că era necesar să se manifeste o diligență mai mare a operatorilor din cadrul Serviciului Control al intimatei, ca urmare a susținerilor petentului, reținute, de altfel, în cuprinsul procesului-verbal, atât cu privire la verificările asupra aparatului/aparatelor de validare din mijlocul de transport respectiv, cât și cu privire la interogarea poziției altor călători referitoare la aceste susțineri, care ar fi putut avea calitatea de martori asistenți, cu atât mai mult, cu cât numărul acestora se prezumă că era semnificativ, față de ora la care a fost constatată pretinsa contravenție.

Pentru aceste motive, instanța a admis plângerea și a anulat procesul-verbal de contravenţie nr. 0008921/31.05.2018 încheiat de către intimată.

Împotriva Sentinței civile nr. 7473/15.11.2018, a formulat apel petentul, referitor la cheltuielile de judecată, solicitând modificarea sentinței atacate în sensul obligării pârâtei la plata cheltuielilor de 20 de lei, taxă de timbru..

De asemenea, intimata Societatea de Transport București STB SA a formulat apel, solicitând schimbarea în tot a Sentinței civile nr. 7473/15.11.2018 în sensul menținerii procesului-verbal nr. 0008921/31.05.2018.

În motivare a arătat că potrivit desfășurătorului cardului de transport al petentului, acesta nu figurează validat în data de 31.05.2018, în linia tramvaiului 24.

La momentul efectuării controlului, toate echipamentele instalate pe vehiculul în care a fost surprins contravenientul funcționau în parametri normali.

În cazul în care se constată că acestea au probleme de funcționare, autovehiculul se întoarce de urgență la unitatea de care aparține și nu revine în traseu până la remedierea defecțiunilor.

Validarea este singura modalitate de plată a contravalorii călătoriilor în cazul acestui tip de card.

În concluzie, petentul, prin nevalidare, din proprie neglijență, nu a achitat contravaloarea călătoriei efectuate, producând, astfel, un prejudiciu în patrimoniul apelantei-intimate.

În drept a invocat dispozițiile art. 466 alin. 1, art. 468 alin. 1 și 2 C.p.c., art. 7 din HCGMB nr. 156/2001, OG nr. 2/2001.

În probațiune a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 11.11.2019, a fost înregistrat la dosar apelul incident formulat de petentul Becheru Petru-Ioan.

A menționat că declară apel incident împotriva sentinței civile nr. 7473/15.11.2018, atât referitor la legalitate, cât și privitor la obligarea intimatei-apelante să scadă valoarea unei călătorii din suma aflată în portofelul electronic al apelantului-petent.

În ceea ce privește legalitatea procesului-verbal contestat a menționat că prin sentința civilă nr. 7473/15.11.2018, instanța fondului a determinat adevărul și a motivat foarte clar care sunt motivele de nelegalitate și netemeinicie a procesului-verbal contestat.

Prin Sentința completatoare, instanța fondului a apreciat că este inutil să analizeze celelalte motive de nelegalitate din perspectiva lipsei temeiului de drept invocat în cuprinsul procesului-verbal, fiind suficiente lipsurile deja constatate.

Cu toate acestea, ținând cont de efectul devolutiv al apelului principal declarat de intimata-apelantă, în ipoteza admiterii acestuia, consideră că instanța de control trebuie să analizeze legalitatea procesului-verbal și din perspectiva lipsei temeiului de drept.

În ceea ce privește scăderea unei călătorii din portofelul electronic a menționat că apreciază că sunt incidente dispozițiile art. 11 alin. 1 din OG nr. 2/2001, deoarece a crezut că suma a fost percepută în momentul validării.

Din aceste motive, consideră că ar trebui să i se scadă valoarea unei călătorii din suma aflată în portofelul electronic gestionat de cardul RATB, înțelegând astfel să declare apel incident și sub acest aspect.

A invocat excepția de nelegalitate a procesului-verbal contestat, în ipoteza subsidiară reprezentată de respingerea sau anularea apelului incident declarat, apreciind că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 4 din Legea nr. 554/2004.

3 De asemenea, a solicitat sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Chestiunea de drept pe care dorește să o lămurească Înalta Curte de Casație și Justiție este dacă în cadrul unui apel declarat împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenții presupusul contravenient poate ridica, în ipoteza respingerii sau anulării apelului său incident, excepția de nelegalitate a procesului-verbal care atestă acuzația în materie penală ce i se aduce, din perspectiva prezumției nesancționate legislativ a existenței prezumției de legalitate și temeinicie a procesului verbal.

În continuare a invocat excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 519 și 520 alin. 1 din Codul de procedură civilă, sub aspectul condiției de noutate prevăzută de art. 519 din Codul de procedură civilă și lăsarea la aprecierea judecătorului învestit cu ultima cale de atac a caracterului de noutate, potrivit art. 520 alin. 1 C.p.c.

De asemenea, a invocat excepția de nelegalitate a art. 7 și 10 din HCGMB nr. 156/2001.

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin procesul-verbal de contravenție nr. 0008921/31.05.2018 încheiat de către intimata-apelantă REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI (actuala SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI S.T.B. S.A.), petentul-apelant BECHERU PETRU IOAN a fost sancționat cu amendă în cuantum de 150 lei, imputându-i-se săvârșirea contravenției prevăzute de art. 7 lit. a din H.C.G.M.B. nr. 156/2001.

S-a reținut în sarcina acestuia că, la data de 31.05.2018, ora 16:00, a circulat cu mijloacele de transport în comun R.A.T.B., între stațiile Buzești și Victoriei, fără a valida cardul electronic de călătorie, fapta fiind constatată la controlul efectuat la stația ”Berzei”.

Excepția de nelegalitate a procesului-verbal de contravenție contestat va fi respinsă ca inadmisibilă, având în vedere că prezentul litigiu vizează stabilirea legalității și temeiniciei acestui proces-verbal.

Tribunalul o apreciază inadmisibilă având în vedere că apelantul- petent a investit instanţa de judecată şi cu anularea actului care face obiectul excepţiei de nelegalitate, or examinarea actului administrativ pe cale directă exclude controlul judecătoresc, pe calea indirectă a excepţiei de nelegalitate, la cererea aceloraşi persoane reclamante, în acelaşi dosar.

Astfel, este inadmisibilă invocarea excepţiei de nelegalitate a unor acte administrative în cadrul procesului având ca obiect tocmai anularea aceloraşi acte, datorită aplicării principiului „electa una via”.

De asemenea, Tribunalul urmează să respingă cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, întrucât aspectul ce se cere a fi lămurit nu influențează soluționarea în fond a cauzei, față de cele anterior menționate, respectiv a faptului că aspectele de nelegalitate invocate de apelantul-petent pot fi analizate în virtutea formulării acțiunii directe, nefiind necesară și totodată inadmisibilă formularea unei excepții de nelegalitate în acest sens.

Având în vedere considerentele expuse, Tribunalul urmează să respingă ca inadmisibilă și cererea de sesizare a Curții Constituționale,întrucât nu este îndeplinită condiția impusă de art. 29 din Legea nr. 47/1992, în sensul că dispozițiile contestate nu au legătură cu 4 soluționarea pe fond a cererii de sesizare a ÎCCJ, întrucât instanța a apreciat că această cerere nu este admisibilă întrucât nu este îndeplinită condiția conform căreia aspectul ce se cere a fi lămurit să influențele soluționarea în fond a cauzei.

Tribunalul va respinge ca inadmisibilă și excepția de nelegalitate a art. 7 și 10 din HCGMB nr. 156/2001 ( disponibilă la adresa http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=6818 ), reținând faptul că acest act reprezintă un act administrativ cu caracter normativ, care nu poate fi contestat pe calea excepției de nelegalitate, față de claritatea dispozițiilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004.

În continuare, se reține că apelul formulat de intimata Societatea de Transport București este neîntemeiat.

În privința legalității procesului-verbal, în mod corect a reținut prima instanță că acesta a fost întocmit în mod nelegal.

Astfel cum rezultă din simpla lecturare a procesului-verbal, acesta cuprinde adresa greșită a domiciliului apelantului, aspect ce este în măsură a vătăma persoana sancționată prin comunicarea procesului- verbal la o adresă greșită.

În privința temeiniciei, Tribunalul reține faptul că în mod corect a reținut prima instanță faptul că din istoricul de card depus chiar de către apelanta-intimată rezultă că petentul-intimat a încercat de mai multe ori validarea portofelului electronic, însă această operațiune nu a putut fi efectuată deoarece aparatul de validare nu a funcționat corespunzător.

Contrar susținerilor apelantei-intimate, nefuncționarea aparatelor de validare rezultă din chiar cuprinsul istoricului depus de aceasta la dosar.

Prin apelul formulat, intimata-apelantă nu precizează motivul existenței erorilor de validare în desfășurătorul depus chiar de către ea la dosar.

Pentru toate aceste motive, tribunalul va respinge apelul principal formulat de apelanta-intimată, ca neîntemeiat.

Tribunalul va respinge și apelul incident ca nefondat.

Astfel cum rezultă din cuprinsul acestuia, apelantul-petent a solicitat analizarea celorlalte motive de nelegalitate invocate în ipoteza admiterii apelului principal declarat de către intimata-apelantă.

Or, față de respingerea apelului formulat de aceasta, Tribunalul reține că nu se mai impune analizarea celorlalte motive de nelegalitate invocate de apelantul-petent prin plângerea contravențională și reiterate prin apelul incident.

De asemenea, nici motivele privind soluția primei instanțe referitor la solicitarea de scădere a unei călătorii din portofelul electronic nu pot fi primite, în mod corect reținând prima instanță că această solicitare reprezintă o chestiune administrativă ce vizează activitatea intimatei- apelante.

Tribunalul va respinge ca nefondat și apelul principal, formulat de petentul Becheru Petru Ioan privitor la cheltuielile de judecată, față de completarea adusă prin Sentința civilă nr. 1586/21.03.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge excepţiile de nelegalitate ca inadmisibile.

Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Respinge solicitarea de sesizare a Curţii Constituţionale ca inadmisibilă.

Respinge apelul formulat de intimata-apelantă SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA cu sediul în Bucureşti, sector 1, B- Dul Dinicu Golescu, nr. 1, împotriva sentinţei civile nr.7473/15.11.2018 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.17469/299/2018 în contradictoriu cu apelantul-intimat BECHERU PETRU IOAN cu domiciliul în ****** ****, ca nefondat.

Respinge apelul incident formulat de apelantul-intimat BECHERU PETRU IOAN cu domiciliul în **** *****, împotriva sentinţei civile nr.7473/15.11.2018 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.17469/299/2018 în contradictoriu cu intimata-apelantă SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA( fostă REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI) cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-Dul Dinicu Golescu, nr. 1, ca nefondat.

Respinge apelul principal declarat de petentul-apelant BECHERU PETRU IOAN cu domiciliul în *** ****, împotriva sentinţei civile nr.7473/15.11.2018 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.17469/299/2018 în contradictoriu cu intimata-apelantă SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA( fostă REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI) cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-Dul Dinicu Golescu, nr. 1, ca nefondat.

Cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte respingerea sesizării Curţii Constituţionale.

Definitivă cu privire la celelalte dispoziţii.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.11.2019.

Preşedinte Judecător
George Cristian Vioreanu Doina Segărceanu

Grefier Elena Georgiana Bîrcă